รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนชุดปัจจุบัน
นางปรียนาถ สุนทรวาทะ
นายกสมาคมฯ
นายสุวัฒน์ กมลพนัส
อุปนายกสมาคมฯ
ร.ท. ณรงค์ชัย วิสูตรชัย
อุปนายกสมาคมฯ
นายโชติ ชูสุวรรณ
กรรมการเลขาธิการ
นายพิชัย กาญจนรุจิวุฒิ
กรรมการการเงิน
นายไพทูร ไพศาลสุขวิทยา
กรรมการประชาสัมพันธ์
นายสมรรค ซื่อสัตย์สกุลชัย
กรรมการวิชาการและสิ่งแวดล้อม
นายนพเดช กรรณสูต
กรรมการกิจการสมาคม
นายมารุต ยิบกาญจนา
กรรมการกิจการสมาคม