รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนชุดปัจจุบัน
นางปรียนาถ สุนทรวาทะ
นายกสมาคมฯ
นายโชติ ชูสุวรรณ
อุปนายกสมาคมฯ
ร.ท. ณรงค์ชัย วิสูตรชัย
อุปนายกสมาคมฯ
นายยุทธนา เจริญวงศ์
กรรมการเลขาธิการ
นายพิชัย กาญจนรุจิวุฒิ
กรรมการการเงิน
นายมารุต ยิบกาญจนา
กรรมการประชาสัมพันธ์
นางสาวรังสิมา พักเกาะ
กรรมการวิชาการและสิ่งแวดล้อม
นายถวัลย์ วรจินต์
กรรมการกิจการสมาคม
นายมนัสชัย คงรักษ์กวิน
กรรมการกิจการสมาคม