Milestone
2014
การร่วมพิจารณาแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย
  • การร่วมพิจารณาแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย
  • การผลักดันให้มีการต่อสัญญาผลิตไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนที่สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากำลังจะหมดอายุลง