รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนชุดปัจจุบัน
ดร.ฮาราลด์ ลิงค์
นายกสมาคมฯ
นายโชติ ชูสุวรรณ
อุปนายกสมาคมฯ
นายณรงค์ชัย วิสูตรชัย
อุปนายกสมาคมฯ
นางสาวอรทัย สุวรรณวิไลกุล
กรรมการเลขาธิการ
นายนพเดช กรรณสูต
กรรมการการเงิน
นายมารุต ยิบกาญจนา
กรรมการประชาสัมพันธ์
นายดอน ทยาทาน
กรรมการวิชาการและสิ่งแวดล้อม
นายมนัสชัย คงรักษ์กวิน
กรรมการกิจการสมาคม
นายวุฒิชัย ชนปิยางกูร
กรรมการกิจการสมาคม