รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนชุดปัจจุบัน
ดร.ฮาราลด์ ลิงค์
นายกสมาคมฯ
นายดอน ทยาทาน
อุปนายกสมาคมฯ
นายณรงค์ชัย วิสูตรชัย
อุปนายกสมาคมฯ
นายมารุต ยิบกาญจนา
กรรมการเลขาธิการ
นายนพเดช กรรณสูต
กรรมการการเงิน
นายจิรภาคย์ สุทธปรีดา
กรรมการประชาสัมพันธ์
นายยุทธนา เจริญวงศ์
กรรมการวิชาการและสิ่งแวดล้อม
นายประภาส ภูดล
กรรมการกิจการสมาคม
นายชนะสิทธิ์ นรกานต์กร
กรรมการกิจการสมาคม