ประวัติความเป็นมา สมาคมผู้ผลิตไฟ้ฟ้าเอกชน
"ไฟฟ้า" สาธารณูปโภคพื้นฐานสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่
ของประชาชนและการพัฒนาประเทศ ที่ภาครัฐเป็นผู้จัดการดูแลให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่ก็ยังไม่เพียงพอและทั่วถึงกับความต้องการของชุมชน และการพัฒนาประเทศที่มีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว การลงทุนจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการ ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในแต่ละปี

ดังนั้น เพื่อลดภาระการลงทุนของภาครัฐในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าให้เพียงพอ
ต่อความต้องการ และสร้างความมั่นคงต่อระบบไฟฟ้าของประเทศไทย
ในปี พ.ศ. 2537 คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติสนับสนุนให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
ลงทุนในธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า ตามโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

บริษัทเอกชนจึงเข้ามามีบทบาทร่วมกับภาครัฐในการจัดการผลิตไฟฟ้า และได้มี
การรวมตัวกันของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer) หรือ SPP
และผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer) หรือ IPP จัดตั้งเป็น
"สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน" ขึ้น เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2543
ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก
สมาคมผู้ผลิตไฟ้ฟ้าเอกชน