สมาชิกในสมาคมฯ

 
สมาชิกในสมาคมผู้ผลิตไฟ้ฟ้าเอกชน
สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2543 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
  • เป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือกับภาครัฐในการพัฒนาโครงสร้าง และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการไฟฟ้าของประเทศ
  • เป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า
  • สร้างโอกาสให้ความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและคุณภาพการผลิตไฟฟ้า
โดยมีนโยบายหลักในการบริหารงานและดำเนินกิจกรรมต่างๆ คือ การให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการพัฒนากิจการไฟฟ้าของประเทศ ทั้งในด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน และการออกกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการไฟฟ้า ควบคู่กับการรักษาและส่งเสริมการเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ดาวน์โหลดรายชื่อสมาชิก
สมาคมผู้ผลิตไฟ้ฟ้าเอกชน
รายชื่อสมาชิกในสมาคมฯ

ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP)

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด http://www.blcp.co.th
บริษัท โกลว์ ไอพีพี จำกัด http://www.glow.co.th
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) http://www.doubleapower.com

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP)

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด http://www.bgrimmpower.com
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จำกัด http://www.bgrimmpower.com
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จำกัด http://www.bgrimmpower.com
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จำกัด http://www.bgrimmpower.com
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด http://www.bgrimmpower.com
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1 จำกัด http://www.bgrimmpower.com
บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด http://www.bkkcogen.com
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) http://www.irpc.co.th
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด http://www.egco.com
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด http://www.gpscgroup.com
บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) http://www.glow.co.th
บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด http://www.glow.co.th
บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จำกัด http://www.glow.co.th
บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จำกัด http://www.glow.co.th
บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด http://www.thaioilgroup.com
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) http://www.pttgcgroup.com

พลังงานทดแทน (RENEWABLE)

บริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด http://www.atbiopower.co.th
บริษัท บีเอ็มพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) http://www.bmpenergy.co.th
บริษัท อีสเทิร์น ปาล์ม ออยล์ จำกัด http://www.thaieasterngroup.com
บริษัท เจริญสมพงษ์ จำกัด http://www.pairoj.co.th
บริษัท มิตรผล ไบโอ-พาวเวอร์ จำกัด http://www.mitrphol.com
บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ด่านช้าง) จำกัด http://www.mitrphol.com
บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด http://www.psisugar.com
บริษัท ไทย ไบโอแก๊ส เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด http://www.tbec.co.th
บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จำกัด http://www.trrsugar.com
บริษัท สุราษฏร์ธานี กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด -
บริษัท วีจี เอ็นเนอร์ยี จำกัด -
บริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด -
บริษัท อุบลไบโอเพาเวอร์ จำกัด -