วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน เป็นองค์กรชั้นนำในอุตสาหกรรมที่เป็นตัวแทน
ของผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนที่ดี เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจไฟฟ้า
และพลังงาน มีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการมุ่งมั่นให้มีพลังงานใช้อย่างพอเพียง
มุ่งเน้นในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

 • สร้างความตระหนัก และการยอมรับให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก
 • สร้างความน่าเชื่อถือให้เป็นที่ยอมรับในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมใน
  การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านไฟฟ้าและพลังงานของ
  ประเทศไทยที่ดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • เป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าให้พอเพียง
  และมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อสังคม
 • เป็นศูนย์กลางที่รวบรวมความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทางด้านธุรกิจไฟฟ้าและพลังงาน
 • ส่งเสริมความร่วมมือ และให้ความช่วยเหลือสมาชิกในการแก้ไขปัญหา
  โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมทั้งในระดับสมาชิก และระดับประเทศ

วัตถุประสงค์

 • เป็นหน่วยงานที่สร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดี รวมถึงการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่สังคม
 • เป็นเครือข่ายในการติดต่อ ประสานงาน และสานสัมพันธ์ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนในประเทศไทย
 • เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลด้านไฟฟ้า พลังงาน กฎ ระเบียบ นโยบาย และความรู้ที่เกี่ยวข้องให้กับสมาชิกและผู้สนใจ
 • เป็นตัวแทนผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนที่ร่วมในการเสนอแนะ ให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นในด้านนโยบายพลังงาน และการผลิตไฟฟ้า เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ
 • เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดจริยธรรมในการดำเนินงาน รวมถึงด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของสมาชิก

Core Values

Communication

การสื่อสารอย่างมีคุณภาพ โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ

Accountability

มีความรับผิดชอบ

Respect

เน้นการมีส่วนร่วม และเคารพในความเห็นต่างที่แตกต่าง

Environmental Friendly

ส่งเสริมธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Sustainable

ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ใส่ในในทุกรายละเอียดทั้งการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน