ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

APPP ได้พัฒนาโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม