ประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นสมาชิก

 
สิทธิประโยชน์สมาชิก
เข้าถึงโครงข่ายของผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้าเอกชนชั้นนําในประเทศ
รวมถึงความช่วยเหลือ หรือ คําแนะนําในระหว่างหมู่สมาชิกสําหรับการ
ดําเนินธุรกิจไฟฟ้าที่ดี แลกเปลี่ยนประสบการณ์และข่าวสาร ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจไฟฟ้าและพลังงาน
มีส่วนร่วมในคณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน เพื่อประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ในการพัฒนาโครงสร้างและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กิจการไฟฟ้าและพลังงานของประเทศ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบทความ งานวิจัย การบรรยายพิเศษ และงานสัมมนาด้านธุรกิจไฟฟ้า และพลังงาน อันเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานและวางแผนธุรกิจ
เข้าถึงช่องทางที่จะนําเสนอข้อคิดเห็น หรือให้คําแนะนําเพื่อการส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนา อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าและพลังงานของประเทศ
ความร่วมมือในการดําเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะ
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
สามารถเผยแพร่ข่าวสาร หรือประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมพิเศษของสมาชิกผ่านเว็บไซต์สมาคม
สมาชิกสามัญมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี หรือการประชุม วิสามัญที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง